શાખા મુજબની-વિગતો

રજિસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગરડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક નં.૧૦, ગાંધીનગર

અનં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરીનો ટેલીફોન નંબર મોબાઇલ નંબર ફેક્સ નંબર રહેઠાણ નું સરનામું ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી નલિન બી. ઉપાધ્યાય ( I A S ) રજિસ્ટ્રાર ૨૩૨ ૫૩૮૬૮
૨૩૨ ૫૩૮૬૨
૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫ ૨૩૨૫૩૮૬૨ પ્લોટ નં. ૧૪૧/૧,
સેકટર -૪-એ, ગાંધીનગર
rcs@gujarat.gov.in
શ્રીમતી એસ. એમ.પટેલ રહસ્ય સચિવ ૨૩૨ ૫૩૮૬૮
૨૩૨ ૫૩૮૬૨
૯૪૨૭૪૦૧૪૧૧ ૨૩૨૫૩૮૬૨ - rcs@gujarat.gov.in
શ્રી કે. જે. જોષી અધિક રજિસ્ટ્રાર(વહીવટ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૩ ૯૮૨૫૦૨૭૭૫૬ - પ્લોટ નં.૪૭૪ એ-૧,સેકટર-૧, સી, ગાંધીનગર a-rcs-adm@gujarat.
શ્રી પી.એમ.સોલંકી
અંગત મદદનીશ ૨૩૨ ૫૩૮૬૫ - - - -
શ્રી એમ.ડી. ચૌહાણ અધિક રજિસ્ટ્રાર (અપીલ) ૨૩૨ ૫૩૮૬૯ ૯૮૨૪૧૨૧૯૩૫ - ૨૬,હિલોરા રેસીડેન્સી, વસ્ત્રાપુર, તળાવની સામે, નહેરુપાર્ક, અમદાવાદ -
શ્રી પી.એમ.સોલંકી
અંગત મદદનીશ ઇન ચાર્જ ૨૩૨ ૫૩૮૬૯ - - - -
શ્રી જે. જી. પંડયા નિયામકશ્રી, એ.પી.એમ.સી ૨૩૨૫૩૯૫૧ ૯૭૨૭૪૬૨૩૩૩ ૨૩૨૫૩૯૫૧ પ્લોટ નં.૧૫૫૪/૨, સેકટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર
-
શ્રી પી. જે. ભટ્ટ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૪૫૮૪ -- - - -
શ્રી આર.એમ.આસોડીયા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ઓડીટ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૫ ૯૮૨૫૧૫૬૯૮૪ - પ્લોટ નં. ૨૭૧/૨, સેકટર ૩, ન્યુ R.T.O.નજીક , ગાંધીનગર
-
શ્રીમતી જી.જે.જાદવ અંગત મદદનીશ ઇન ચાર્જ ૨૩૨ ૫૩૮૬૩ - - - -
શ્રી એ. બી. પટેલ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨ ૫૩૮૭૨ ૯૮૭૯૫૪૦૫૩૪ - પ્લોટ નં. ૪૭૭/A/2, સેકટર ૮-બી, ગાંધીનગર -
શ્રીમતી જી.જે. જાદવ અંગત મદદનીશ ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૮૬૩ - - - -
શ્રી જે. જે. શાહ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૪ ૯૭૨૭૭૩૮૮૨૭ ૨૩૨૫૩૮૫૪ ૪૦૩,પાવન એપાર્ટમેન્ટ, મન મંદિર સોસાયટી, રન્ના પાર્ક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ jtregadmn@gmail.com
શ્રીમતી જી.જે. જાદવ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૩ - - - -
શ્રી વાય. એ. બલોચ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (માર્કેટિંગ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૭ ૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬ - પ્લોટ નં. ૩૫૪/૨, સેકટર ૩-બી, ગાંધીનગર
શ્રીમતી એમ.એસ. સડાત અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
શ્રી પી. એન. નિનામા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (તપાસણી) ૨૩૨૫૩૮૭૦ ૯૪૨૯૮૪૨૭૨૫ - ૧૬૦/૨ સેકટર-૩ એ, ન્યુ બગીચા કોર્નર, ગાંધીનગર -
કુ.એચ.વી.પટેલ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
૧૦ શ્રી યુ.એમ.વાસણવાળા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ફડચો) ૨૩૨૫૩૮૫૨ ૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫ - ૬,સિધ્ધિ વિનાયક બંગલોઝ, પેથાપુર રોડ, પેથાપુર, ગાંધીનગર -
શ્રીમતી એમ.એસ.સડાત અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
૧૧ સુશ્રી શ્વેતા આર. પટેલ
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ)
ઇન ચાર્જ
૨૩૨૫૪૫૭૩ ૯૯૨૫૧૩૩૬૯૭ - બી ૧૦૧,આસ્થા રેસીડેન્સી, પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલની બાજુમાં, કુડાસણ, ગાંધીનગર dyregrcsadm@gmail.com
૧૨ સુ.શ્રી એસ. આર. પટેલ
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨૫૪૫૭૩ ૯૯૨૫૧૩૩૬૯૭ ૨૩૨૫૪૫૭૩ બી-૧૦૧,આસ્થા રેસીડેન્સી,
પોદાર ઇંટરનેશનલ સ્કૂલની બાજુમાં, કુડાસણ, ગાંધીનગર
dyregrcsadm@gmail.com
૧૩ શ્રી કે. આર. ડામોર જિલા રજિસ્ટ્રાર મિલ્ક ફોલોઅપ ૨૩૨૫૩૮૫૯ ૯૯૦૯૨૬૭૨૮૩ - પ્લોટ નં ૪૧૯/એ૧૨,
સેક્ટર ૫ એ, ગાંધીનગર
-
૧૪ શ્રી અવનિ સી. વોરા
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ગ્રાહક) ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૮૭૧ ૯૪૨૭૬૦૪૯૫૫ - ૫૪,પારસ્કુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨, માણેક બાગ, P.O., સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ -
૧૫ શ્રી અવનિ સી. વોરા
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (હાઉસીંગ) ૨૩૨૫૩૮૭૧ ૯૪૨૭૬૦૪૯૫૫ - ૫૪,પારસ્કુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨, માણેક બાગ, P.O., સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ -
૧૬ શ્રી આર.ડી. ત્રિવેદી નાયબ રજિસ્ટ્રાર (બેકીંગ) ૨૩૨૫૭૯૦૪ ૯૭૨૫૬૫૬૭૬૩ - પ્લોટ નં૧૨૨/૨, સેકટર- ૬-B, ગાંધીનગર --
૧૭ શ્રી આર.ડી. ત્રિવેદી નાયબ નિયામકશ્રી, એ.પી.એમ.સી ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૯૫૦ ૯૭૨૫૬૫૬૭૬૩ - પ્લોટ નં૧૨૨/૨, સેકટર- ૬-B, ગાંધીનગર --
૧૮ સુશ્રી અવનિ સી વોરા નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ઓડીટ) ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૮૭૨ ૯૮૨૫૭૩૨૭૨૯ - ૫૪,પારસ્કુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨, માણેક બાગ, P.O., સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ --
૧૯ શ્રી ડી.બી.જોધ્ધા હિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧ ૨૩૨૫૩૮૭૫ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૩૨૫૩૮૭૫ ૬૮/૨ ઘ ટાઇપ ,
સેકટર-૨૩, ગાંધીનગર
--
૨૦ શ્રી વી.કે.રાવલ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (મહેકમ) ૨૩૨૫૩૮૫૮ ૯૪૨૭૭૦૨૧૯૦ -- ૧૬૧૦/૧, સેકટર-૫ સી, ગાંધીનગર --
૨૧ શ્રીમતી એચ.એચ.શાહ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (પ્લાન) ૨૩૨૫૩૮૭૪ ૯૪૨૬૩૦૯૯૨૬ - પ્લોટ નં.૧૧૧૬/૧, સેકટર ૨ ડી, ગાંધીનગર
૨૨ શ્રી એ.એચ.ભગદેવ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨૫૪૫૭૫ ૯૮૨૫૭૨૫૦૧૩ - પરાગ ફલેટ, વાસણા, ભઠા અમદાવાદ
૨૩ શ્રી એન.જી.પટેલ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (ફ્લેટ) ૨૩૨૫૪૫૭૯ ૮૫૧૧૧૮૭૩૦૧ F-ii જય યોગેશ્વર કોમ્પ્લેક્ષ, કુડાસણ, ગાંધીનગર
૨૪ શ્રી એ.બી.ભાવસાર હિસાબી અધિકારી
(વર્ગ-૨) ઇ.ચા
૨૩૨૫૩૮૭૩ - -- --- --
૨૫ શ્રી આર. એમ. શાહ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (ગ્રાહક) ૨૩૨૫૪૫૭૭ - -- --- --

વડી કચેરીના શાખાના નામ અને નંબરની વિગત

અ.નં. કાર્યાલય અધિક્ષકશ્રીનું નામ શાખાનું નામ શાખાનો નંબર
૦૧ શ્રી એચ.એન. જોધાણી 'ક' શાખા - વહીવટ ૨૩૨૫૪૫૭૮
૦૨ શ્રી એમ.જી. નાયક 'ખ' શાખા - આંકડા ૨૩૨૫૩૮૪૮
૦૩ શ્રી એ.બી.ભાવસાર 'ગ' શાખા - હિસાબી ૨૩૨૫૩૮૭૩
૦૪ શ્રી એ.પી. પટેલ (ઇન ચાર્જ) 'ઘ' શાખા - માર્કેટીંગ ૨૩૨૫૩૮૪૭
૦૫ શ્રી આર.એમ. પટેલ (ઇન ચાર્જ) 'ચ' શાખા - મહેકમ ૨૩૨૫૩૮૮૫
૦૬ શ્રી પી. જે. ઠકકર (ઇન ચાર્જ) 'છ' શાખા - હાઉસીંગ ૨૩૨૫૩૮૪૮
૦૭ શ્રી એન.એસ. બરંડા (ઇન ચાર્જ) 'જ' શાખા - ઓડીટ ૨૩૨૫૪૫૮૦
૦૮ શ્રી આર.એમ. શાહ 'ઝ' શાખા - બેંકીંગ ૨૩૨૫૪૫૭૭
૦૯ કુ. એમ.એન. ભોજક 'ત' શાખા - ધિરાણ ૨૩૨૫૩૮૬૧
૧૦ શ્રીમતી એ.આઇ. .ત્રિવેદી 'થ' શાખા - એ.પી.એમ.સી ૨૩૨૫૪૫૮૪
૧૧ શ્રી જી. બી.ચાવડા 'ન' શાખા - ફડચા ૨૩૨૫૪૫૭૭
૧૨ શ્રી એમ. એસ. પટેલ અપીલ શાખા ૨૩૨૫૩૮૭૬
૧૩ શ્રી એ.પી. પટેલ (ઇન ચાર્જ) પ્લાન શાખા ૨૩૨૫૩૮૪૭
૧૪ શ્રી કે. જે. ઠાકોર જનરલ શાખા ૨૩૨૫૩૮૮૪
૨૩૨૫૪૫૭૯
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation