સરકાર દ્વારા ઠરાવો

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 24-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૧૯૯૧-ગ વરહ : રાજ્યની બજાર સમિતિઓમાં જમીન હોવા છતાં સ્ટોરેજના અભાવે વેરહાઉસીંગ ગોડાઉનોની સુવિધાઓ ઉભી કરવા સહાય આપવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) રૂા. ૨૩૭૨/- લાખ 1-a.PDF (195 KB)
2 24-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૨૨-ગ વરહ : રાજ્યની ર૬ નવીન રચાયેલ બજાર સમિતિઓમાં પાયાની સુવિધાઓ ઉભી કરવા સહાય આપવાની યોજના સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. ૧૦૦૦/- લાખ 2-a.PDF (188 KB)
3 24-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૯૦-ગ વરહ : સ્વચ્છતા અભિયાન દરમિયાન બજાર સમિતિઓને સફાઇના સાધનો તથા મશીનરી પુરી પાડવા સહાય આપવાની યોજના રૂા. ૧૦૦/- લાખ 3-a.PDF (190 KB)
4 24-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૨૦-ગ વરહ : રાજ્યના દુર્ગમ અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં સેટેલાઇટ સેન્ટર ઉભા કરવા સહાય આપવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. ૧૦૦/- લાખ 7-a.PDF (335 KB)
5 24-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૪૭-ગ વરહ : અપની મંડી/રાઇથુ બજાર આધારિત ખેત પેદાશોની સીધી વેચાણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવા સહાય આપવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. ૩ર૦/- લાખ 9-a.PDF (304 KB)
6 24-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૧૯૮૯-ગ કિસાન કલ્પવૃક્ષ યોજના (બજાર સમિતિઓમાં આધુનિકરણ તેમજ પાયાની સગવડો ઉભી કરવા માટેની સહાય પુરી પાડવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. ૨૪૬૦/- લખા 12-a.PDF (332 KB)
7 21-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૨૦૩-ગ સી.ઓ.પી. ૩૬ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ પ્રાથમિક કૃષિ વિષયક ધિરાણ સહકારી મંડળી લી. (પેકસ) માટે અનાજ / ખેત પેદાશોના સંગ્રહ શક્તિમાં વધારો કરવા નવા ગોડાઉન બનાવવાની યોજનાબાબત સને – ૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૧૧૦૦/- લાલ 4-d.PDF (4 MB)
8 20-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૪૮-ગ વરહ : બજાર સમિતિઓમાં કોટન ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી બનાવવા સહાય આપવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. ૩૦૦/- લાખ 10-a.PDF (308 KB)
9 20-04-2017 અપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૪૯-ગ વરહ : બજાર સમિતિઓમાં કોમોડીટી ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી બનાવવા સહાય આપવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. ર૦૦/- લાખ 11-a.PDF (276 KB)
10 20-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૯૩-ગ વરહ : બજાર સમિતિઓમાં કૃષિ પ્રદર્શન યોજવા બાબતે સહાય આપવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. પ૦૦/- લાખ 4-a.PDF (216 KB)
11 20-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૧૯૯૦-ગ વરહ : બજાર સમિતિઓને આધુનિક સગવડો ઉભી કરવા માટે સહાય પુરી પાડવાની યોજના (સામાન્ય વિસ્તાર) સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે ચાલુ રાખવા બાબત રૂા. ૧ર૧૭/- લાખ 6-a.PDF (217 KB)
12 15-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૭-૧૭૭-ગ વરહ : બજાર સમિતિઓમાં માલ લઇ આવતા ખેડુતોને માલપરિવહન ખર્ચ માટે સહાય આપવાની યોજના (આદિજાતિ વિસ્તાર) સને ર૦૧૭-૧૮ (નવી બાબત) રૂા. ૧પ૦૦/- લાખ 5-a.PDF (259 KB)
13 15-04-2017 સમબ-૧૬-૨૦૧૬-૧૯૮૨-ચ રાજ્યની સહકારી બેંકોને ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન માટે સહાય આપવાની યોજના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 8-d.PDF (2 MB)
14 13-04-2017 એપીએમ-૧૨-૨૦૧૬-૨૦૯૧-ગ વરહ : બજાર સમિતિઓને યુનિફાઇટ ઇ-માર્કેટની રચના માટે સહાય આપવાની યોજના (ઇ-ગ્રામ) (સામાન્ય વિસ્તાર) રૂા. ૧૮૦૦/- લાખ 8-a.PDF (327 KB)
15 13-04-2017 સમબ-૧૬-૨૦૧૬-૨૦૦૦-ચ ખરીફ સને ૨૦૧૭-૧૮ માં ગુજરાત રાજ્યમાં વિપુલ પાક ઉત્પાદનને કારણે પાકોના બજાર ભાવો ઉપર થયેલ વિપરીત અસરના નિવારણ માટે ખેડૂતોને ધિરાણ માળખા મારફત વ્યાજ રાહત આપવા બાબત 1-d.PDF (376 KB)
1234
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation