સરકાર દ્વારા ઠરાવો

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 30-08-2016 વહટ/૦૧/ક-કાસુ/૧૦૬૫/૨૦૧૬ સહકરી સંસ્થાના રેકર્ડની કસ્ટડી બાબત File0082.PDF (323 KB)
2 28-04-2016 ધરમ/૦૧/છ/HC/૪૮૯/૨૦૧૬ પરિપત્ર​ File0081.PDF (1 MB)
3 20-06-2015 એએજી-એચસી-૨૦૧૫ નિર્દિષ્ટા સહકારી મંડળીઓની ચૂંટણી અને નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ અને નામ. ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચુકાદાઓ File0041-230715.PDF (50 KB)
4 28-05-2015 વહટ-૦૧-કાસુ-ક-૪૮૦-૧૫ ગુજરાત સહકારી મંડળી અધિનિયમ ૧૯૬૧ મુજબ વ્યમવસ્થારપક સમિતિના ચૂંટાયેલા સભ્યોત અને તેના હોદ્દેદારોની મુદત બાબત File0040-230715.PDF (97 KB)
5 10-04-2015 જીએચકેએચ-૪૯-૨૦૧૫-જીસીએસ-૧૦૨૦૧૫-૧૯૩-સીએચએચ અન્વેષણ વર્ગ બાબત File0043-230715.PDF (72 KB)
6 07-04-2015 જીએચકેએચ-૪૯-૨૦૧૫-જીસીએસ-૧૦૨૦૧૫-૧૯૩-સીએચએચ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી તથા જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘના અન્વેષણ વર્ગ બાબત File0045-230715.PDF (129 KB)
7 07-04-2015 જીએચકેએચ-૪૯-૨૦૧૫-જીસીએચ-૧૦૨૦૧૫-૧૯૩-સીએચએચ અન્વેષણ વ્યવસ્થા બાબત File0042-230715.PDF (184 KB)
8 23-12-2014 વહટ-૦૧-ક-૧૬૮૩-૨૦૧૪ નિર્દિષ્ટ સહકારી મંડળીઓની વ્યવસ્થાપક સમિતિઓની ચૂંટણી કરવા બાબત File0037-230715.PDF (348 KB)
9 30-09-2014 અષણ​/૨૪૬૦/જ​-૪/૨૧૬/૨૦૧૪ સહકાર ખાતા માંથી નિવૃત પામેલ અધિકારી અને કર્મચારીઓની પ્રમાણિત અન્વેષકો તરીકે માન્યતા આપ્યા અંગેની પેનલ યાદી penal-list-30092014.pdf (4 MB)
10 11-09-2014 અષણ-ગ-૧-૧૮૫ થી ૧૯૬- અન્વેષણ કામગીરી બાબત File0046-230715.PDF (125 KB)
11 04-07-2014 asn/2460/j4/120/2014 CA/CA Firm માટેની પરમાણિત અન્વેષકોની નવી પેનલયાદી તૈયાર કરવા બાબત. તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૪ થી તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 2460-j4-120-2014.PDF (739 KB)
12 04-07-2014 asn/01/j4/48/14 નાગરીક સહકારી બેંકોનાં વાર્ષિક ત્રિમાસીક ધોરણે CA/CA Firm દ્વારા ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવે ત્યારે ધ્યાને લેવાની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ 01-j4-48-14.PDF (806 KB)
13 04-07-2014 asn/31/j4/46/14 સહકારી કાયદાની કલમ-૮૫ અન્વયે ઓડીટ અને ઓડીટ અહેવાલની ખામીઓની દુરસ્તી બાબત 31-j446-14.PDF (206 KB)
14 27-09-2013 અષણ/૨૪૬૦/જ-૪/૨૯૩/૨૦૧૩ સહકાર ખાતા માંથી નિવ્રુત પામેલ અધિકરી અને કર્મચારીઓની પેનાલ યાદી File0013.pdf (1 MB)
15 27-09-2013 અષણ/૨૪૬૦/જ-૨/૨૯૨/૨૦૧૩ સહકાર ખાતાના ઓડિટ મહેકમ ઉપરના ઓડિટર તરીકે કામગીરી બજાવતા અધિકારી કર્મચારીઓની પેનાલ યાદી 13_114_1_File0012.PDF (2 MB)
12
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
Go to Navigation