સૂચનો-પરિપત્રો

ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 21-03-2016 GHKH/27/2016/MISC/294/CHH RCPS Act Notification Registration of Socities RCPS-Act-Notification-Registration-of-Socities.pdf (888 KB)
2 29-07-2015 અ.સ.-અષણ-પ-૭૫૨-૧૫ તમામ દૂધ ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા જીલ્‍લા દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘો તથા ફેડરેશન માટેની સતત અને સમવાયી અન્‍વ્‍ેષણ વ્‍યવસ્‍થા બાબત IMAGE-0012-300715.PDF (1 MB)
3 06-07-2015 વહટ-૦૧-કા.સુ.-૬૨૩-૨૦૧૫ વૈધાનિક કાર્યવાહી અંગેની દરખાસ્‍ત બાબત File0035-130715.PDF (73 KB)
4 30-09-2014 અષણ​/૨૪૬૦/જ​-૪/૨૧૫/૧૪ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટ/ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટની ફર્મને પ્રમાણિત અન્‍વેષકો તરીકે, માન્‍યતા આપ્‍યા અંગેની પેનલ યાદી.... noti-asn-2460-j4-215-14.PDF (2 MB)
5 17-12-2013 વહટ-આરટીઆઇ-૦૧-ક-૧૧૨૮-૨૦૧૩ જાહેર માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ ની જોગવાઇઓ,નવા અસ્‍તિત્‍વમાં આવેલ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સ.મં.ઓની કચેરીની રજુઆતો File0047-230715.PDF (152 KB)
6 26-03-2013 મસબ/૦૧/ત-૧૧/૭૦૮/૧૩ સહકાર ખાતા હસ્તકની કામગીરી અંગેના લક્ષાંકની ફાળવણી કરવા બાબત 13_107_1_file0060.pdf (267 KB)
7 22-09-2005 પરચ-૧૦૨૦૦૫-૫-ક રાઇટ ટુ ઇર્ન્‍ફમેશન એકટ ૨૦૦૫ અન્‍વયે માહિતી મેળવવાની જોગવાઇ File0036-230715.PDF (191 KB)
8 05-04-2005 એમકેટી/૧૦૨૦૦૩/૨૭૯૫/ગ રાજ્યની સમવાયી સહકારી મંડળીઓના નિરીક્ષણ તથા અનુંષંગિક કાનુની કાર્યવાહી માટે સમિતિની રચના કરવા બાબત. 13_109_1_notification_gr.pdf (280 KB)
9 13-10-2003 વહટ /૦૧/ક-૨/૧૫૫૭/૨૦૦૩ ક્રમાંક વહટ /૦૧/ક-૨/૧૫૫૭/૨૦૦૩ 13_110_1_notification_1.pdf (163 KB)
10 09-09-2002 વહટ /૦૧/ક-૬/૧૩૭૪/૨૦૦૨ ક્રમાંક વહટ /૦૧/ક-૬/૧૩૭૪/૨૦૦૨ 13_111_1_notification_2.pdf (117 KB)
11 13-07-2002 વહટ /૦૧/ક-૬/૧૩૭૪/૨૦૦૨ ક્રમાંક વહટ /૦૧/ક-૬/૧૩૭૪/૨૦૦૨ 13_112_1_notification_3.pdf (573 KB)
12 06-07-1982 GHKH-120-82/CSR-1281/15153-S6(3) Whereas certain draft rules further to amend the Gujarat Cooperative Societies Rules, 1965. 13_108_1_notification_co-opration.pdf (797 KB)
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation