અધિકારીની માહિતી

રજિસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગરડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક નં.૧૦, ગાંધીનગર

અનં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરીનો ટેલીફોન નંબર મોબાઇલ નંબર ફેક્સ નંબર રહેઠાણ નું સરનામું ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી નલિન બી. ઉપાધ્યાય ( I A S ) રજિસ્ટ્રાર ૨૩૨ ૫૩૮૬૮
૨૩૨ ૫૩૮૬૨
૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫ ૨૩૨૫૩૮૬૨ પ્લોટ નં. ૧૪૧/૧,
સેકટર -૪-એ, ગાંધીનગર
rcs@gujarat.gov.in
શ્રીમતી એસ. એમ.પટેલ રહસ્ય સચિવ ૨૩૨ ૫૩૮૬૮
૨૩૨ ૫૩૮૬૨
૯૪૨૭૪૦૧૪૧૧ ૨૩૨૫૩૮૬૨ - rcs@gujarat.gov.in
શ્રી કે. જે. જોષી અધિક રજિસ્ટ્રાર(વહીવટ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૩ ૯૮૨૫૦૨૭૭૫૬ - પ્લોટ નં.૪૭૪ એ-૧,સેકટર-૧, સી, ગાંધીનગર a-rcs-adm@gujarat.
શ્રી પી.એમ.સોલંકી
અંગત મદદનીશ ૨૩૨ ૫૩૮૬૫ - - - -
શ્રી એમ.ડી. ચૌહાણ અધિક રજિસ્ટ્રાર (અપીલ) ૨૩૨ ૫૩૮૬૯ ૯૮૨૪૧૨૧૯૩૫ - ૨૬,હિલોરા રેસીડેન્સી, વસ્ત્રાપુર, તળાવની સામે, નહેરુપાર્ક, અમદાવાદ -
શ્રી પી.એમ.સોલંકી
અંગત મદદનીશ ઇન ચાર્જ ૨૩૨ ૫૩૮૬૯ - - - -
શ્રી જે. જી. પંડયા નિયામકશ્રી, એ.પી.એમ.સી ૨૩૨૫૩૯૫૧ ૯૭૨૭૪૬૨૩૩૩ ૨૩૨૫૩૯૫૧ પ્લોટ નં.૧૫૫૪/૨, સેકટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર
-
શ્રી પી. જે. ભટ્ટ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૪૫૮૪ -- - - -
શ્રી આર.એમ.આસોડીયા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ઓડીટ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૫ ૯૮૨૫૧૫૬૯૮૪ - પ્લોટ નં. ૨૭૧/૨, સેકટર ૩, ન્યુ R.T.O.નજીક , ગાંધીનગર
-
શ્રીમતી જી.જે.જાદવ અંગત મદદનીશ ઇન ચાર્જ ૨૩૨ ૫૩૮૬૩ - - - -
શ્રી એ. બી. પટેલ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨ ૫૩૮૭૨ ૯૮૭૯૫૪૦૫૩૪ - પ્લોટ નં. ૪૭૭/A/2, સેકટર ૮-બી, ગાંધીનગર -
શ્રીમતી જી.જે. જાદવ અંગત મદદનીશ ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૮૬૩ - - - -
શ્રી જે. જે. શાહ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૪ ૯૭૨૭૭૩૮૮૨૭ ૨૩૨૫૩૮૫૪ ૪૦૩,પાવન એપાર્ટમેન્ટ, મન મંદિર સોસાયટી, રન્ના પાર્ક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ jtregadmn@gmail.com
શ્રીમતી જી.જે. જાદવ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૩ - - - -
શ્રી વાય. એ. બલોચ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (માર્કેટિંગ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૭ ૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬ - પ્લોટ નં. ૩૫૪/૨, સેકટર ૩-બી, ગાંધીનગર
શ્રીમતી એમ.એસ. સડાત અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
શ્રી પી. એન. નિનામા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (તપાસણી) ૨૩૨૫૩૮૭૦ ૯૪૨૯૮૪૨૭૨૫ - ૧૬૦/૨ સેકટર-૩ એ, ન્યુ બગીચા કોર્નર, ગાંધીનગર -
કુ.એચ.વી.પટેલ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
૧૦ શ્રી યુ.એમ.વાસણવાળા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ફડચો) ૨૩૨૫૩૮૫૨ ૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫ - ૬,સિધ્ધિ વિનાયક બંગલોઝ, પેથાપુર રોડ, પેથાપુર, ગાંધીનગર -
શ્રીમતી એમ.એસ.સડાત અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
૧૧ સુશ્રી શ્વેતા આર. પટેલ
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ)
ઇન ચાર્જ
૨૩૨૫૪૫૭૩ ૯૯૨૫૧૩૩૬૯૭ - બી ૧૦૧,આસ્થા રેસીડેન્સી, પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલની બાજુમાં, કુડાસણ, ગાંધીનગર dyregrcsadm@gmail.com
૧૨ સુ.શ્રી એસ. આર. પટેલ
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨૫૪૫૭૩ ૯૯૨૫૧૩૩૬૯૭ ૨૩૨૫૪૫૭૩ બી-૧૦૧,આસ્થા રેસીડેન્સી,
પોદાર ઇંટરનેશનલ સ્કૂલની બાજુમાં, કુડાસણ, ગાંધીનગર
dyregrcsadm@gmail.com
૧૩ શ્રી કે. આર. ડામોર જિલા રજિસ્ટ્રાર મિલ્ક ફોલોઅપ ૨૩૨૫૩૮૫૯ ૯૯૦૯૨૬૭૨૮૩ - પ્લોટ નં ૪૧૯/એ૧૨,
સેક્ટર ૫ એ, ગાંધીનગર
-
૧૪ શ્રી અવનિ સી. વોરા
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ગ્રાહક) ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૮૭૧ ૯૪૨૭૬૦૪૯૫૫ - ૫૪,પારસ્કુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨, માણેક બાગ, P.O., સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ -
૧૫ શ્રી અવનિ સી. વોરા
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (હાઉસીંગ) ૨૩૨૫૩૮૭૧ ૯૪૨૭૬૦૪૯૫૫ - ૫૪,પારસ્કુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨, માણેક બાગ, P.O., સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ -
૧૬ શ્રી આર.ડી. ત્રિવેદી નાયબ રજિસ્ટ્રાર (બેકીંગ) ૨૩૨૫૭૯૦૪ ૯૭૨૫૬૫૬૭૬૩ - પ્લોટ નં૧૨૨/૨, સેકટર- ૬-B, ગાંધીનગર --
૧૭ શ્રી આર.ડી. ત્રિવેદી નાયબ નિયામકશ્રી, એ.પી.એમ.સી ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૯૫૦ ૯૭૨૫૬૫૬૭૬૩ - પ્લોટ નં૧૨૨/૨, સેકટર- ૬-B, ગાંધીનગર --
૧૮ સુશ્રી અવનિ સી વોરા નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ઓડીટ) ઇન ચાર્જ ૨૩૨૫૩૮૭૨ ૯૮૨૫૭૩૨૭૨૯ - ૫૪,પારસ્કુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨, માણેક બાગ, P.O., સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ --
૧૯ શ્રી ડી.બી.જોધ્ધા હિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧ ૨૩૨૫૩૮૭૫ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૩૨૫૩૮૭૫ ૬૮/૨ ઘ ટાઇપ ,
સેકટર-૨૩, ગાંધીનગર
--
૨૦ શ્રી વી.કે.રાવલ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (મહેકમ) ૨૩૨૫૩૮૫૮ ૯૪૨૭૭૦૨૧૯૦ -- ૧૬૧૦/૧, સેકટર-૫ સી, ગાંધીનગર --
૨૧ શ્રીમતી એચ.એચ.શાહ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (પ્લાન) ૨૩૨૫૩૮૭૪ ૯૪૨૬૩૦૯૯૨૬ - પ્લોટ નં.૧૧૧૬/૧, સેકટર ૨ ડી, ગાંધીનગર
૨૨ શ્રી એ.એચ.ભગદેવ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨૫૪૫૭૫ ૯૮૨૫૭૨૫૦૧૩ - પરાગ ફલેટ, વાસણા, ભઠા અમદાવાદ
૨૩ શ્રી એન.જી.પટેલ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (ફ્લેટ) ૨૩૨૫૪૫૭૯ ૮૫૧૧૧૮૭૩૦૧ F-ii જય યોગેશ્વર કોમ્પ્લેક્ષ, કુડાસણ, ગાંધીનગર
૨૪ શ્રી એ.બી.ભાવસાર હિસાબી અધિકારી
(વર્ગ-૨) ઇ.ચા
૨૩૨૫૩૮૭૩ - -- --- --
૨૫ શ્રી આર. એમ. શાહ મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (ગ્રાહક) ૨૩૨૫૪૫૭૭ - -- --- --

વડી કચેરીના શાખાના નામ અને નંબરની વિગત

અ.નં. કાર્યાલય અધિક્ષકશ્રીનું નામ શાખાનું નામ શાખાનો નંબર
૦૧ શ્રી એચ.એન. જોધાણી 'ક' શાખા - વહીવટ ૨૩૨૫૪૫૭૮
૦૨ શ્રી એમ.જી. નાયક 'ખ' શાખા - આંકડા ૨૩૨૫૩૮૪૮
૦૩ શ્રી એ.બી.ભાવસાર 'ગ' શાખા - હિસાબી ૨૩૨૫૩૮૭૩
૦૪ શ્રી એ.પી. પટેલ (ઇન ચાર્જ) 'ઘ' શાખા - માર્કેટીંગ ૨૩૨૫૩૮૪૭
૦૫ શ્રી આર.એમ. પટેલ (ઇન ચાર્જ) 'ચ' શાખા - મહેકમ ૨૩૨૫૩૮૮૫
૦૬ શ્રી પી. જે. ઠકકર (ઇન ચાર્જ) 'છ' શાખા - હાઉસીંગ ૨૩૨૫૩૮૪૮
૦૭ શ્રી એન.એસ. બરંડા (ઇન ચાર્જ) 'જ' શાખા - ઓડીટ ૨૩૨૫૪૫૮૦
૦૮ શ્રી આર.એમ. શાહ 'ઝ' શાખા - બેંકીંગ ૨૩૨૫૪૫૭૭
૦૯ કુ. એમ.એન. ભોજક 'ત' શાખા - ધિરાણ ૨૩૨૫૩૮૬૧
૧૦ શ્રીમતી એ.આઇ. .ત્રિવેદી 'થ' શાખા - એ.પી.એમ.સી ૨૩૨૫૪૫૮૪
૧૧ શ્રી જી. બી.ચાવડા 'ન' શાખા - ફડચા ૨૩૨૫૪૫૭૭
૧૨ શ્રી એમ. એસ. પટેલ અપીલ શાખા ૨૩૨૫૩૮૭૬
૧૩ શ્રી એ.પી. પટેલ (ઇન ચાર્જ) પ્લાન શાખા ૨૩૨૫૩૮૪૭
૧૪ શ્રી કે. જે. ઠાકોર જનરલ શાખા ૨૩૨૫૩૮૮૪
૨૩૨૫૪૫૭૯
અમારો સંપર્ક કરો
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation