અધિકારીની માહિતી

રજિસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગરડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક નં.૧૦, ગાંધીનગર

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરીનો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર ફેકસ નંબર સરનામું ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી ડી.પી.દેસાઇ (IAS) ( I A S ) રજિસ્ટ્રાર ૨૩૨ ૫૩૮૬૮
૨૩૨ ૫૩૮૬૨
- ૨૩૨૫૩૮૬૨ - rcs@gujarat.gov.in
શ્રીમતી એસ. એમ.પટેલ અગ્ર રહસ્ય સચિવ ૨૩૨ ૫૩૮૬૮
૨૩૨ ૫૩૮૬૨
૯૪૨૭૪૦૧૪૧૧ ૨૩૨૫૩૮૬૨ - rcs@gujarat.gov.in
શ્રી જે. જી. પંડયા અધિક રજિસ્ટ્રાર(વહીવટ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૩ ૯૭૨૭૪૬૨૩૩૩ - પ્લોટ નં.૧૫૫૪/૨, સેકટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર
a-rcs-adm@gujarat.
શ્રીમતી જી.જે.જાદવ અંગત મદદનીશ ૨૩૨ ૫૩૮૬૫ - - - -
- - - - -
શ્રી એ. કે. ભટ્ટ અધિક રજિસ્ટ્રાર (અપીલ) (ચાર્જમાં) ૨૩૨ ૫૩૮૬૯ ૯૮૨૫૨૫૮૪૮૫ - - -
શ્રીમતી જી. જે. જાદવ અંગત મદદનીશ ૨૩૨ ૫૩૮૬૯ - - - -
શ્રી વાય. એ. બલોચ નિયામકશ્રી, એ.પી.એમ.સી (ચાર્જમાં) ૨૩૨૫૩૯૫૧ ૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬ ૨૩૨૫૩૯૫૧ પ્લોટ નં.૧૫૫૪/૨, સેકટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર
-
શ્રી એન. એમ. પટેલ અંગત મદદનીશ (ચાર્જમાં) ૨૩૨૫૪૫૮૪ -- - - -
શ્રી આર.એમ.આસોડીયા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ઓડીટ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૫ ૯૮૨૫૧૫૬૯૮૪ - પ્લોટ નં. ૨૭૧/૨, સેકટર ૩, ન્યુ R.T.O.નજીક , ગાંધીનગર -
શ્રીમતી હેમલતાબેન (ઇ.ચા.) અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૩
શ્રી એ. બી. પટેલ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨ ૫૩૮૭૨ ૯૮૭૯૫૪૦૫૩૪ - પ્લોટ નં. ૪૭૭/A/2, સેકટર ૮-બી, ગાંધીનગર -
કુ. એચ. વી. પટેલ અંગત મદદનીશ ઇન ચાર્જ - - - પ્‍લોટ નં. ૨૭૧/૨, ૩, ન્‍યુ આર.ટી.ઓ. નજીક, ગાંધીનગર jtregadmn@gmail.com
શ્રી યુ.એમ.વાસણવાળા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ ) (ચાર્જમાં) ૨૩૨ ૫૩૮૫૪ ૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫ ૨૩૨૫૩૮૫૪ ૬,સિધ્ધિ વિનાયક બંગલોઝ, પેથાપુર રોડ, પેથાપુર, ગાંધીનગર jtregadmn@gmail.com
શ્રી એન. એમ. પટેલ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૩ - - - -
શ્રી વાય. એ. બલોચ સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (માર્કેટિંગ) ૨૩૨ ૫૩૮૫૭ ૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬ - પ્લોટ નં. ૩૫૪/૨, સેકટર ૩-બી, ગાંધીનગર
કુ. એચ. વી. પટેલ (ઇ.ચા.) અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
શ્રી પી. એન. નિનામા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (તપાસણી) ૨૩૨૫૩૮૭૦ ૯૪૨૯૮૪૨૭૨૫ - ૧૬૦/૨ સેકટર-૩ એ, ન્યુ બગીચા કોર્નર, ગાંધીનગર -
કુ.એચ.વી.પટેલ અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૩૮૬૬ - - - -
૧૦ શ્રી યુ.એમ.વાસણવાળા સંયુકત રજિસ્ટ્રાર (ફડચો) ૨૩૨૫૩૮૫૨ ૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫ - ૬,સિધ્ધિ વિનાયક બંગલોઝ, પેથાપુર રોડ, પેથાપુર, ગાંધીનગર -
શ્રી એન. એમ. પટેલ અંગત મદદનીશ - - - - -
૧૧ શ્રી આર. ડી. ત્રિવેદી નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ) ૨૩૨૫૭૯૦૪ ૯૭૨૫૬૫૬૭૬૩ - - Swetapatel1903@gmail.com
૧૨ શ્રી એન. જી. પટેલ નાયબ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) ૨૩૨૫૪૫૭૩ ૭૯૮૪૦૫૪૯૮૭ ૨૩૨૫૪૫૭૩ જય યોગેશ્‍વર કોમ્‍પલેક્ષ એફ-૪, કુડાસણ, ગાંધીનગર rcs@gujarat.gov.in
૧૩ શ્રી સી.બી. કોટેચા નાયબ રજીસ્‍ટ્રાર (ગ્રાહક) ૨૩૨૫૩૮૭૧ ૯૮૨૫૪૩૨૮૩૪ - ૧૨૮ ઓચીડ બંગ્‍લોઝ, અકસર ચોક પાસે, જુના પાદરા રોડ, વડોદરા ૩૯૦૦૨૦ -
૧૪ સુશ્રી નિલમબેન જી. વ્‍યાસ નાયબ રજિસ્ટ્રાર (હાઉસીંગ) ૨૩૨૫૪૫૭૩ ૯૦૯૯૮૬૮૮૬૭ - ૪૫, જે. કે. પાર્ક, ચાંદલોડીયા, ગોતારોડ, અમદાવાદ. -
૧૫ સુશ્રી સ્‍તુતિબેન યુ. રાવલ નાયબ રજિસ્ટ્રાર (બેંકીંગ ) ૨૩૨૫૪૫૭૫ ૯૬૦૧૨૭૯૩૯૨ - સી-૧૦૪, વસ્‍ત્રાપુર સરકારી વસાહત, સી. ટાઇપ ટાવર, ગુરુકુલ, અમદાવાદ -
૧૬ શ્રી વી. વી. ત્રિવેદી નાયબ નિયામકશ્રી, એ.પી.એમ.સી. ૨૩૨૫૩૯૫૦ ૮૫૧૧૧૮૭૨૯૨ - - -
૧૭ સુશ્રી નિલમબેન ચાવડા જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રાર (દુધ ફલોઅપ) ૯૮૯૮૬૭૬૦૨૫ - સી-૧૦૪, કાસારીઓ ફલેટ, સીટી પ્‍લસ સિનેમાની સામે, અમદાવાદ -
૧૮ શ્રી ડી. બી. ત્રિવેદી નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ઓડીટ) ૨૩૨૫૩૮૭૨ ૯૮૨૫૭૩૨૭૨૯ - ૫૪,પારસ્કુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨, માણેક બાગ, P.O., સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ -
૧૯ શ્રી ડી.બી.જોધ્ધા હિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧ ૨૩૨૫૩૮૭૫ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૩૨૫૩૮૭૫ ૬૮/૨ ઘ ટાઇપ ,
સેકટર-૨૩, ગાંધીનગર
-
૨૦ શ્રી જી. બી. ચાવડા મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (મહેકમ) (ચાર્જમાં) ૨૩૨૫૩૮૫૮ ૯૮૭૯૮૩૫૦૮૮ - ઇ-૧૦૨, શુકન વિલાસ, સરગાસણ, ખ-રોડ ચોકડી, જી. ગાંધીનગર -
૨૧ શ્રી એ. બી. ભાવસાર હિસાબી અધિકારી વર્ગ-ર ઇ.ચા. ૨૩૨૫૩૮૭૩ ૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦ - - -
૨૨ કુ. એમ. એન. ભોજક મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) (ચાર્જમાં) ૨૩૨૫૪૫૭૫ ૯૭૨૭૭૧૨૮૬૩ - ૧૬૧૪એ/૧, સેકટર-પ-સી, ગાંધીનગર
૨૩ ખાલી જગ્‍યા મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (ફ્લેટ) ૨૩૨૫૪૫૭૯
૨૪ શ્રી જી. બી. ચાવડા મદદનીશ રજિસ્‍ટ્રાર (ગ્રાહક) ૨૩૨૫૩૮૫૯ ૯૮૭૯૮૩૫૦૮૮ -- ઇ-૧૦૨ શુકન નિવાસ, સરગાસણ, ખ-રોડ ચોકડી, જી. ગાંધીનગર
૨૫ જૈમિન સોલંકી હિસાબી અધિકારી વર્ગ-ર - ૮૪૮૭૦૨૧૧૭૯ - - -
૨૬ શ્રી બી. બી. પરમાર આંકડા અધિકારી (ચાર્જમાં) ૯૭૩૭૭૭૭૨૫૧ -

વડી કચેરીના શાખાના નામ અને નંબરની વિગત

અ.નં. કાર્યાલય અધિક્ષકશ્રીનું નામ શાખાનું નામ શાખાનો નંબર
૦૧ શ્રી એચ.એન. જોધાણી 'ક' શાખા - વહીવટ ૨૩૨૫૪૫૭૮
૦૨ શ્રી એમ.જી. નાયક 'ખ' શાખા - આંકડા ૨૩૨૫૩૮૪૮
૦૩ શ્રી એ.બી.ભાવસાર 'ગ' શાખા - હિસાબી ૨૩૨૫૩૮૭૩
૦૪ શ્રી એ.પી. પટેલ (ઇન ચાર્જ) 'ઘ' શાખા - માર્કેટીંગ ૨૩૨૫૩૮૪૭
૦૫ શ્રી આર.એમ. પટેલ (ઇન ચાર્જ) 'ચ' શાખા - મહેકમ ૨૩૨૫૩૮૮૫
૦૬ શ્રી પી. જે. ઠકકર (ઇન ચાર્જ) 'છ' શાખા - હાઉસીંગ ૨૩૨૫૩૮૪૮
૦૭ શ્રી એન.એસ. બરંડા (ઇન ચાર્જ) 'જ' શાખા - ઓડીટ ૨૩૨૫૪૫૮૦
૦૮ શ્રી આર.એમ. શાહ 'ઝ' શાખા - બેંકીંગ ૨૩૨૫૪૫૭૭
૦૯ કુ. એમ.એન. ભોજક 'ત' શાખા - ધિરાણ ૨૩૨૫૩૮૬૧
૧૦ શ્રીમતી એ.આઇ. .ત્રિવેદી 'થ' શાખા - એ.પી.એમ.સી ૨૩૨૫૪૫૮૪
૧૧ શ્રી જી. બી.ચાવડા 'ન' શાખા - ફડચા ૨૩૨૫૪૫૭૭
૧૨ શ્રી એમ. એસ. પટેલ અપીલ શાખા ૨૩૨૫૩૮૭૬
૧૩ શ્રી એ.પી. પટેલ (ઇન ચાર્જ) પ્લાન શાખા ૨૩૨૫૩૮૪૭
૧૪ શ્રી કે. જે. ઠાકોર જનરલ શાખા ૨૩૨૫૩૮૮૪
૨૩૨૫૪૫૭૯
અમારો સંપર્ક કરો
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation