પ્રકાશન

પુસ્તિકા

મોડેલ બાય લોઝ

અત્રે રજુ કરવામાં આવેલ પેટાનિયમો એ માત્ર સેમ્પલ માટેના બાયલોઝ છે. દરેક સહકારી મંડળીએ પોતાના સ્થાનિક સંજોગો/પરિસ્થિત અને જરૂરિયાત મુજબ તેમાં જે-તે સુધારા વધારા કરીને પછી ટાઇપ કરીને મંજુરી માટે સહી સાથે રજૂ કરવાના/અપલોડ કરવાના રહેશે.

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation